GoNpay paslaugų teikimo vartotojui sutartis

1. Įvadas

1.1. Šios paslaugų teikimo vartotojui sutarties (toliau – Sutarties) vykdytojas ir paslaugų teikėjas yra “Mobili zona” UAB, įmonės kodas 304255777 (toliau - GoNpay).

1.2. Ši Sutartis yra taikoma GoNpay Vartotojams, kurie naudojasi GoNpay teikiamomis paslaugomis.

2. Sąvokos

2.1. GoNpay – “Mobili zona” UAB prekinis ženklas, kurio internetinis adresas www.gonpay.com. Šioje sutartyje GoNpay taip pat reiškia ir Paslaugų teikėją.

2.2. Prekybininkas – GoNpay teikiamų paslaugų klientas, kuris reklamuodamas ir parduodamas savo prekes ir paslaugas naudojasi GoNpay teikiamomis paslaugomis, aprašytoms šioje sutartyje.

2.3. Vartotojas – fizinis asmuo, GoNpay paslaugomis besinaudojančio Prekybininko teikiamų paslaugų ir parduodamų prekių mokėtojas ir/ar galutinis gavėjas.

2.4. Mobili piniginė - mobilioji programa, įdiegta Vartotojo mobiliajame įrenginyje, leidžianti Vartotojui atlikti mokėjimus Prekybininkui, gauti Prekybininko pasiūlymus, bendrauti su Prekybininku ir naudotis kitomis paslaugomis, kurias Vartotojui teikia GoNpay.

2.5. Prekybos vieta - fizinė paslaugos teikimo ar prekių pardavimo vieta, kurioje Prekybininkas parduoda prekes ir/ar teikia paslaugas.

2.6. Teikiamos paslaugos – GoNpay teikiamos paslaugos išvardintos šioje Sutartyje.

2.7. GoNpay atsiskaitymo sąskaita – banko sąskaita, atidaryta finansinėje institucijoje “Mobili zona” UAB vardu, kurioje apskaitomos lėšos, kurios gaunamos Vartotojui apmokant už Prekybininko suteiktas prekes ir/ar paslaugas.

2.8. Lojalumo programa – Prekybininko išsamus sąlygų aprašas ar kitas dokumentas, kuriame Vartotojui pateikiama visa aktuali informacija įskaitant, bet neapsiribojant šalių teisėmis ir įsipareigojimais, apie dalyvavimą Prekybininko lojalumo programoje.

2.9. Lojalumo kortelė – Prekybininko išleista plastikinė ar virtuali kortelė Vartotojui, turinti unikalų identifikacinį numerį, ir kuria naudojantis Vartotojas dalyvauja Prekybininko lojalumo programoje pagal Prekybininko teikiamas lojalumo programos sąlygas.

2.10. Mokėjimo kortelė – banko ar mokėjimo įstaigos išleista plastikinė ar virtuali mokėjimo priemonė, kuri yra naudojama lėšų pervedimams vykdyti ir/ar atsiskaityti už prekes ar paslaugas.

2.11. Vartotojo paskyra – tai Vartotojo asmeninė erdvė GoNpay sistemose Paskyroje saugomi ir administruojami duomenys apie Vartotoją ir jo veiksmų istorija.

2.12. Identifikacinis kodas – tai Vartotojui ir/ar Prekybininkui identifikuoti suteiktas QR, brūkšninis ar kitoks kodas, kuris yra saugomas Prekybos vietoje ir/ar Vartotojo Mobilioje piniginėje. Jį kiekvienam Vartotojui ir/ar Prekybininkui suteikia GoNpay ar GoNpay partneriai.

3. Vartotojo paskyros sukūrimas ir administravimas

3.1. Vartotojas, norėdamas pradėti naudotis Mobilia pinigine, turi susikurti savo asmeninę paskyrą GoNpay sistemoje. Tai padaryti galima Mobilioje piniginėje.

3.2. Yra laikoma, kad Vartotojas, aktyvuodamas asmeninę Vartotojo paskyrą, sutinka su šios Sutarties sąlygomis ir šiuo savo veiksmu jas pasirašo.

3.3. Vartotojas, norėdamas naudotis GoNpay paslaugomis, privalo būti ne jaunesnis negu 18 metų, išskyrus atvejus, kai su tuo sutinka jo atstovai pagal įstatymą (tėvai, globėjai ar kt.). GoNpay pareikalavus pateikti rašytinį minėto asmens atstovų sutikimą, pastarasis privalo tą padaryti, priešingu atveju GoNpay turi teisę sustabdyti/nesuteikti Vartojo paskyrą (-os).

3.4. Vartotojas patvirtina, kad jo Vartotojo paskyroje suvesti duomenys yra teisingi. Vartotojas atsako už savalaikį šių duomenų atnaujinimą. GoNpay turi teisę sustabdyti Vartotojo paskyros veikimą, jeigu sužino, ar turi pagrįstų įtarimų, kad nurodyti Vartotojo duomenys yra neteisingi.

3.5. Vartotojas, davęs sutikimą dėl tiesioginės rinkodaros, bet kuriuo momentu gali atšaukti šį sutikimą Mobilioje piniginėje ar kitu numatytu būdu.

4. Mobilios piniginės veikimas

4.1. Vartotojas naudojasi Mobilia pinigine savo mobiliajame įrenginyje, kuris atitinka minimalius GoNpay nustatytus techninius reikalavimus.

4.2. Interneto ryšys (tiekiamas mobilaus operatoriaus ar bevieliu ryšiu “wi-fi”) yra būtinas Mobiliai piniginei visapusiškai veikti, todėl Vartotojas kaskart prieš naudodamasis Mobilia pinigine Prekybos vietoje privalo įsitikinti, ar jo mobiliajame įrenginyje interneto ryšys yra įjungtas ir veikia. Naudojantis Mobilia pinigine yra perduodami duomenys interneto ryšiu, ką Vartotojas supranta ir su tuo sutinka.

4.3. Vartotojas, norėdamas panaudoti Mobilią piniginę Lojalumo ir/ar Mokėjimo paslaugoms Prekybos vietoje, identifikuoja save vienu iš Mobilioje piniginėje ir Prekybos vietoje numatytų identifikavimo būdų:

4.3.1. Mobilioje piniginėje esančia priemone skanuoja Prekybos vietoje esantį Identifikacinį kodą;

4.3.2. Parodo Identifikacinį kodą, esantį Mobilioje piniginėje, Prekybininkui, kuris jį nuskanuoja turimu kodų skaitytuvu;

4.3.3. Naudoja kitą Mobilioje piniginėje esantį ir Prekybininko priimamą identifikavimo būdą.

5. Lojalumo paslaugos

5.1. Vartotojas gali naudotis prekybininkų, kurie yra sudarę sutartį ar suteikią sutikimą GoNpay, lojalumo programomis ir jų teikiamomis naudomis.

5.2. Prekybininkas yra visapusiškai atsakingas už tinkamą Lojalumo programos veikimą ir atitinkamų naudų suteikimą Vartotojui. Gonpay yra atsakingas už savalaikį ir tikslų Vartotojo informacijos perdavimą Prekybininkui.

5.3. Priemonės naudotis lojalumo paslaugoms:

5.3.1. Mobili piniginė, sukurta ir administruojama GoNpay;

5.3.2. Prekybininko mobilioji programėlė, sukurta ir administruojama konkretaus Prekybininko ar jo rangovo;

5.3.3. Prekybininko išleista Lojalumo kortelė.

Kiekvienos konkrečios priemonės naudojimas yra aprašytas ir pateikiamas Prekybininko lojalumo taisyklėse.

5.4. Esamos lojalumo kortelės įkėlimas. Vartotojas gali įsikelti savo turimos Lojalumo kortelės duomenis į Mobilią piniginę. Tokiu būdu Vartotojas nepraranda iki to momento pagal atitinkamo Prekybininko Lojalumo programos taisykles sukauptų naudų, lojalumo lygio ar kitų privalumų. Naudodamasis Mobilia pinigine Prekybininkas ir toliau Vartotojui suteikia galimybę dalyvauti Prekybininko Lojalumo programoje. Būtina sąlyga įsikelti turimą Lojalumo kortelę – Prekybininkas turi būti sudaręs atitinkamą susitarimą su GoNpay. Tokių Prekybininkų nuolat atnaujinamas sąrašas skelbiamas GoNpay Mobilioje piniginėje.

5.5. Naujos lojalumo kortelės užsakymas. Vartotojas bet kuriuo momentu Mobilioje piniginėje gali užsisakyti/ sukurti naują Prekybininko virtualią Lojalumo kortelę. Visų prekybininkų, kurių virtualias korteles galima užsakyti, sąrašas yra pateikiamas Mobilioje piniginėje. Užsisakydamas naują virtualią Lojalumo kortelę Vartotojas privalo sutikti su Prekybininko, kurio kortelę užsisako, Lojalumo programos sąlygomis. Vartotojas taip pat gali pasirinkti, ar sutinka gauti Prekybininko informaciją tiesioginės rinkodaros tikslais.

5.6. Galimybe naudotis Lojalumo ir/ar virtualia Lojalumo kortele Mobilioje piniginėje vienu metu nustato konkretaus Prekybininko lojalumo taisyklės.

5.7. Vartotojas, norėdamas pasinaudoti Prekybininko Lojalumo programa, Prekybos vietoje turi identifikuoti save numatytu Identifikavimo būdu.

6. Mokėjimo paslaugos

6.1. Vartotojas, prieš atlikdamas mokėjimą už Prekybininko prekes ir/ar paslaugas GoNpay sistema, privalo būti užregistravęs Mokėjimo kortelę (-es) savo Vartotojo paskyroje.

6.2. Registruojant Mokėjimo kortelę pirmą kartą GoNpay patikrina, ar Vartotojas turi teisę naudotis šia Mokėjimo kortele. Vartotojo identifikavimui patvirtinti GoNpay sistema nukreipia Vartotoją į korteles aptarnaujančio paslaugų tiekėjo internetinę sistemą, kurioje Vartotojas suveda savo kortelės duomenis. Papildomai, vartotojas, gali būti paprašytas patvirtinti kortelės duomenis, per išleidusio kortelę banko autorizavimo sistemą. Mobilioje piniginėje Mokėjimo kortelę galima naudoti atsiskaitymams tik tuomet, kai GoNpay gauna patvirtinimą apie Vartotojo teisę disponuoti registruojama Mokėjimo kortele. Identifikavimui bei saugumo užtikrinimui GoNpay gali paprašyti Vartotojo pateikti papildomos informacijos, susijusios su registruojama Mokėjimo kortele.

6.3. Vartotojas, norėdamas Mobilia pinigine sumokėti už prekes ar paslaugas Prekybos vietoje identifikuoja save aukščiau numatytu identifikavimo būdu.

6.4. Už teisingos mokėjimo informacijos (mokėjimo sumos, prekių pavadinimo ir pan.) suvedimą į GoNpay sistemą yra atsakingas Prekybininkas.

6.5. GoNpay atvaizduoja šią mokėjimo informaciją Vartotojo Mobilioje piniginėje:

- prekybos vietos pavadinimą;

- mokėtiną sumą;

- kitą papildomą informaciją.

6.6. Vartotojas, norėdamas patvirtinti mokėjimą, privalo suvesti savo sugalvotą ir Vartotojo paskyroje įregistruotą PIN kodą. Toks patvirtinamas laikomas tinkamu mokėjimo nurodymo autorizavimu ir suteikia teisę GoNpay įvykdyti mokėjimą. Mažoms mokėjimo sumoms iki 30 EUR patvirtinti, GoNpay gali neprašyti įvesti PIN kodo.

6.7. Atsiskaitant prekybos vietoje per GoNpay sistemą mokėtina suma yra nurašoma naudojant Vartotojo paskyroje nurodytą Mokėjimo kortelę ir pervedama į GoNpay atsiskaitymo sąskaitą. Iš jos lėšos pervedamos Prekybininkui. Apie sėkmingą ar nesėkmingą lėšų nurašymą GoNpay nedelsiant informuoja Prekybininką. Vartotojas Mobilioje piniginėje gali pasirinkti, kurią Mokėjimo kortelę naudoti, jeigu jis Vartotojo paskyroje yra užregistravęs kelias Mokėjimo korteles.

6.8. GoNpay kaupia ir atvaizduoja Vartotojo paskyroje mokėjimų istoriją. Mokėjimo informacijos detalumas priklauso nuo Prekybininko sistemų techninių galimybių. Dėl šios priežasties Vartotojo paskyroje ties kiekvienu mokėjimu gali būti rodoma skirtingo detalumo informacija.

6.9. Mokėjimo operacijos iš Mokėjimo kortelių vykdomos laikantis VISA ir/ar MasterCard, kortelę išleidusio banko (mokėjimo įstaigos) bei kitų susijusių organizacijų taisyklių ir reikalavimų.

6.10. GoNpay turi teisę atsisakyti vykdyti Vartotojo mokėjimą arba sustabdyti mokėjimo nurodymą, kuris įtartinas ar neįprastas, ir apie tokį mokėjimą pranešti atitinkamoms teisėsaugos institucijoms, kaip tai reikalauja atitinkami teisės aktai.

7. Komunikavimas ir konsultavimas

7.1. Dėl informacijos apie konkretaus Prekybininko Lojalumo programą Vartotojas visais atvejais turi kreiptis į Prekybininką.

7.2. Dėl informacijos apie Mobilią piniginę ir kitas GoNpay teikiamas paslaugas Vartotojas turi kreiptis į GoNpay, numatytais būdais.

7.3. GoNpay turi teisę komunikuoti su Vartotoju visose GoNpay priemonėse, palaikančiose atitinkamą techninę galimybę, Vartotojo paskyroje nurodytais el. pašto adresu ar telefono numeriu.

7.4. GoNpay suteikia galimybę Vartotojui naudojantis Mobilia pinigine įvertinti pirkimo patirtį Prekybos vietoje. Vartotojo įvertinimas pateikiamas Prekybininkui anonimiškai, t.y. neatskleidžiant Vartotojo tapatybės. Įvertinimą galima pateikti paprastą ar išplėstinį. Išplėstinio įvertinimo atveju Vartotojui papildomai suteikiama galimybė Prekybininkui parašyti laisvos formos tekstą. Pateikęs išplėstinį įvertinimą Prekybininkui, Vartotojas sutinka gauti Prekybininko atsakymą per savo Vartotojo paskyrą. Šiuo atveju Vartotojo tapatybė nėra atskleidžiama Prekybininkui, išskyrus tuos atvejus, kai Vartotojas pats apie tai informuoja Prekybininką.

8. Informacija vartotojui

8.1. Naudodamasis GoNpay paslaugomis Vartotojas gali matyti savo atsiskaitymų istoriją Mobilioje piniginėje.

8.2. GoNpay sudaro galimybes matyti atsiskaitymų istoriją tiek detaliai, kiek tai leidžia techninės galimybės ir atsižvelgiant į tai, kokią informaciją pateikia konkretus Prekybininkas. Dėl šios priežasties informacijos detalumas gali skirtis įsigijus prekes ir/ar paslaugas iš skirtingų Prekybininkų.

9. Asmens duomenų apsauga

9.1. Vartotojas sutinka, kad GoNpay tvarkytų jo asmens duomenis, su tikslu suteikti jam pasirinktas paslaugas bei vykdyti su tuo susijusius įsipareigojimus. Asmens duomenys yra bet kokia GoNpay apie Vartotoją renkama informacija, kuri gali būti panaudota Kliento asmens tapatybei nustatyti bei yra saugoma elektroniniu ar kitu būdu.

9.2 GoNpay įsipareigoja tvarkyti tik tiek asmens duomenų, kiek yra būtina tam, kad galėtų tinkamai įvykdyti visas prisiimtas prievoles. Registruodamiesi ir sutikdami su Taisyklėmis, Vartotojas pateikiate mums žemiau nurodytus asmens duomenis:

9.2.1. Registracija, naudojantis Vartotojo „Facebook“, „Google“ ar “Apple ID” paskyrą:

- vardas;

- pavardė;

- elektroninio pašto adresas.

Iš „Facebook“, „Google“ ar “Apple ID” gaunami duomenys bus panaudoti Vartotojo paskyrai sukurti.

9.2.1. Registracija, nesinaudojant „Facebook“, „Google“ ar Apple ID paskyros:

- vardas;

- pavardė;

- elektroninio pašto adresas;

- slaptažodis.

9.2.3. Užsiregistravęs Vartotojas, į savo profilį gali įkelti papildomą, neprivalomą informaciją programėlės dalyje “Paskyra”:

- telefono numeris;

- gimimo data;

- lytis;

- adresas.

9.2.4. Jeigu Vartotjas pageidauja atlikti mokėjimus, naudodamas GoNpay mobiliaja programėle, skiltyje „Mokėjimo kortelės“ turi įvesti mokėjimo kortelės duomenis (kortelės savininko vardas ir pavardė, kortelės numeris, galiojimo data, CVV kodas). Kortelės duomenys yra suvedami mokėjimo paslaugos tiekėjo aplinkoje ir jam yra perduodami. Kortelės informacija Vartotojo paskyroje nėra saugoma.

9.2.5. GoNpay nuolat deda visas pastangas, kad programėlė, lojalumo kortelės ir prekybininkų vykdomos akcijos kuo labiau atitiktų Vartotojų poreikius. Atlikdami statistinių duomenų, vartotojų elgesio tyrimus bei formuodami verslui reikalingas ataskaitas, GoNpay naudoja automatizuotą duomenų analizę. Analizės metu naudojami nepersonalizuotus duomenis ir netvarkome Vartotojo vardo, kontaktinės ir kitokios vartotoją individualizuojančios informacijos. GoNpay gali rinkti statistinius duomenys apie Vartotojo veiksmus:

- prekybininko pasiūlymų ir informacinių pranešimų peržiūrų statistika;

- apsipirkimo prekybos vietoje įvertinimas;

- kitus aktualius duomenis.

9.3 Beveik visus asmens duomenis GoNpay gauna tiesiogiai iš Vartotojo. Anketinius duomenis Vartotojas pateikiate tiesiogiai, pvz., pildydamas registraciją, lojalumo kortelių duomenis – suvesdami juos mobilioje aplikacijoje, pirkimo duomenis – naudodamiesi Paslaugomis.

Vartotojo duomenis GoNpay taip pat gauname tiesiogiai, kai Vartotojas pateikia užklausą bet kuriuo iš pasirinktų būdų: rašydamas elektroninį laišką, skambindamas ar naudodamas GoNpay pogramėlės funkcijomis.

Jeigu siekiant kokybiškai ir objektyviai išnagrinėti Vartotojo užklausą, GoNpay reikia surinkti papildomą informaciją ar atlikti reikšmingų aplinkybių tyrimą, mes Vartotojo užklausos duomenis galime susieti su mūsų turimais ir (ar) nagrinėjant Vartotojo užklausą surinktais duomenimis, pvz. GoNpay gali naudoti pirkimo operacijų duomenis, Vartotojo paskyros naudojimo istoriją ir pan.

9.4. Vartotojo duomenų atskleidimas trečiosioms šalims

9.4.1. Vartotojas, naudodamasis GoNpay programėle, gali tapti atskiro prekybininko lojalumo programos dalyviu ir/ar užsisakyti prekybininko lojalumo kortelę. Vartotojas turi sutikti su Prekybiniko lojalumo programos taisyklėmis, pateikti sutikimą/nesutikimą dėl tiesioginės rinkodaros (jeigu taip numatyta Prekybininko programoje) ir pateikti Prekybininkui būtinus asmens duomenis. Šiuo atveju, Vartotojo duomenys, suvesti registruojantis konkretaus Prekybininko lojalumo programoje bus perduoti numatytu būdu Prekybininkui. Vėliau Vartotojo asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis konkretaus Prekybininko taisyklėmis ir GoNpay neatsako už konkretau Prekybininko privatumo politiką, veiksmus ar praktikas.

9.4.2. Jūsų duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims, kurios teikia GoNpay paslaugas. Specifinėms paslaugoms teikti GoNpay gali pasitelkti kitus paslaugų teikėjus. Šie paslaugų teikėjai imasi duomenų tvarkymo procedūrų GoNpay vardu bei pagal mūsų nurodymus. GoNpay trečiąsias šalis, kurios tvarko asmens duomenis, renkasi atidžiai ir vadovaudamasi taikomais duomenų apsaugos teisės aktais. Gonpay vardu vykdomos procedūros apima:

- techninės infrastruktūros tiekimą Platformai bei vietos serveriuose suteikimą;

- naudojimosi analizę;

- paskyros ir telefono patvirtinimą;

- mokėjimų apdorojimą bei saugų atsiskaitymą.

Tam tikromis aplinkybėmis mūsų išoriniams paslaugų teikėjams gali būti suteikta prieiga prie jūsų asmens Duomenų, tačiau tik nurodytais duomenų tvarkymo tikslais. Pagal sutartį, tokios trečiosios šalys yra įpareigotos užtikrinti, kad jų duomenų apsaugos lygis yra bent jau lygiavertis tam, kurį užtikrina GoNpay ir taikomi teisės aktai. Visi GoNpay vardu tvarkomi Duomenys išlieka mūsų kontrolėje. Nuolatos stebime atitiktį mūsų nurodymams, duomenų apsaugos lygiams bei sutartiniams įsipareigojimams, sudarytiems su duomenų tvarkytoju.

9.4.3. Duomenys taip pat gali būti pateikiami kompetentingoms valdžios arba teisėsaugoms įstaigoms, pvz, policijai arba priežiūros institucijoms, tačiau tik joms pareikalavus ir tik tada, kai reikalaujama pagal galiojančius teisės aktus arba teisės aktų numatytais atvejais ir tvarka, siekiant užtikrinti mūsų teises, vartotojų, darbuotojų ir išteklių saugumą, pareikšti, teikti ir ginti teisinius reikalavimus.

Vartotojas patvirtina, kad jam žinoma ir jis sutinka, jog GoNpay jo asmens duomenis perduotų tretiesiems asmenims, jeigu toks perdavimas yra privalomas pagal atitinkamos šalies teisės aktų reikalavimus arba būtinas siekiant užtikrinti Vartotojo interesus, tame tarpe suteikti jam GoNpay paslaugas.

9.5. GoNpay saugo Vartotojo duomenis pagal terminus, numatytus atitinkamų Lietuvos Respublikos įstatymų bei Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų.

Vartotojo užklausą ir su ja susijusius duomenis mes tvarkome ir saugome tol, kol išnagrinėjame Užklausą, pateikiame Vartotojui atsakymą ir įvykdome priimtus sprendimus, o taip pat dar 12 mėnesių po Užklausos išsprendimo.

Jeigu dėl Užklausos inicijuojamas teisinis ginčas arba yra tokio ginčo tikimybė, Vartotojo duomenis gali būti saugoti ilgiau, iki pasibaigs teisės aktuose numatyti skundo pateikimo ar ieškinio senaties terminai ir (arba) įsiteisės galutinis sprendimas.

Pasibaigus šioje Politikoje nustatytam Vartotojo duomenų tvarkymo ir saugojimo terminui, GoNpay Vartotojo duomenis sunaika arba patikimai ir neatstatomai nuasmenina, kaip įmanoma greičiau, per protingai ir pagrįstai tokiam veiksmui atlikti reikalingą laikotarpį.

9.6. Duomenų apsaugos teisės aktai suteikia Vartotojui daug teisių, kuriomis jis galite laisvai naudotis, o GoNpay užtikrina tokią galimybę. Informaciją apie konkrečias Vartotojų teises ir jų įgyvendinimo būdus pateikiame toliau, prašome atidžiai ją perskaityti.

9.6.1 Teisė susipažinti su mūsų tvarkomais Vartotojo asmens duomenimis. Vartotojas turi teisę, raštu ar kitu tarp GoNpay ir Vartotojo sutartu būdu pateikęs atitinkamą prašymą, susipažinti su savo asmens duomenimis, kuriuos tvarko GoNpay.

9.6.2 Teisė ištaisyti asmens duomenis. Jeigu pasikeitė Vartotojo registracijos anketoje mums pateikti duomenys arba Vartotojas mano, kad mūsų tvarkoma informacija apie jį yra netiksli ar neteisinga, Vartotojas turite teisę šią informaciją pakeisti, patikslinti ar ištaisyti. Savo duomenų korekcijas Vartotojas galite atlikti mobilios programėlėsaplikacijoje. Vartotojas taip pat galite kreiptis į mus šios nurodytais būdais ir prašyti, kad jo duomenis ištaisytume ar patikslintume mes.

9.6.3. Teisė atšaukti sutikimą. Tais atvejais, kai Vartotojo duomenis mes tvarkome jo sutikimo pagrindu, Vartotojas turite teisę bet kada atšaukti savo sutikimą ir jo sutikimu grindžiamas duomenų tvarkymas bus nutrauktas. Tam tikrais atvejais tai gali reikšti, kad nebegalėsime suteikti galimybės Vartotojui toliau naudotis mūsų Paslaugomis.

Nustojus galioti Vartotojo sutikimui, jį atšaukus arba panaikinus, mes sutikimu tvarkytus duomenis sunaikiname, o Sutartyje nurodytais atvejais – patikimai ir neatstatomai nuasmeniname.

Bet kokiu atveju Vartotojo suteiktą sutikimą ir įrodymą apie jį mes galime saugoti ir ilgesnį laikotarpį, jei to reikia, kad galėtume apsiginti nuo mums pareikštų reikalavimų, pretenzijų ar ieškinių.

9.6.4. Teisė ištrinti duomenis (teisė būti pamirštam).Vartotojas turi teisę pareikalauti, kad GoNpay ištrintų asmens duomenis. Vartotojas, norintis nustoti naudotis GoNpay paslaugomis ir panaikinti asmeninius duomenis apie save, gali kreiptis el. paštu info@gonpay.com. Kreiptis reikia iš to paties el. pašto adreso, kuris yra naudojamas Vartotojo asmeninėje GoNpay paskyroje. Tokiu atveju GoNpay įsipareigoja pašalinti asmens duomenis per 30 kalendorinių dienų nuo kreipimosi, išskyrus tuos atvejus, kuomet pagal teisės aktus asmens duomenys turi būti saugomi konkretų numatytą laikotarpį.

Svarbu pažymėti, kad Vartotojo anketiniai duomenys bus ištrinti, o kiti duomenys – ištrinti arba patikimai nuasmeninti, jeigu vartotojas nutrauks naudojimąsi Paslaugomis.

9.6.5. Vartotojas turi teisę bet kuriuo momentu, nenurodydamas savo nesutikimo motyvų, nesutikti arba atsisakyti, kad jo asmens duomenis GoNpay tvarkytų tiesioginės rinkodaros tikslu. Vartotojas savo sutikimą arba nesutikimą dėl jo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu gali pareikšti bet kuriuo metu elektroniniu paštu info@gonpay.com ar Mobilioje piniginėje atitinkamai pakeisdamas nustatymus dėl tiesioginės rinkodaros.

9.6.6. Teisė pateikti skundą. Jeigu Vartotojas mano, kad jo duomenis mes tvarkome pažeisdami duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, mes visuomet pirmiausia prašome kreiptis tiesiogiai į mus. Mes tikime, kad geranoriškomis pastangomis mums pavyks išsklaidyti visas Vartotojo abejones, patenkinti prašymus ir ištaisyti mūsų padarytas klaidas, jeigu tokių bus.

Jeigu Vartotojo netenkins mūsų siūlomas problemos išsprendimo būdas arba, jo nuomone, mes nesiimsime pagal jo prašymą būtinų veiksmų, Vartotojas turi teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuria Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija.

9.6.7. Mūsų kontaktinė informacija. Jei turite klausimų dėl jūsų Duomenų Tvarkymo jums naudojantis Platforma ar klausimų dėl jūsų teisių, prašome susisiekti su mumis:

elektroniniu paštu info@gonpay.com

skambindami mums telefonu +370 648 29788.

9.7. GoNpay imasi visų būtinų, protingų ir pagrįstų priemonių, kad užtikrintų Vartotojo asmens duomenų apsaugą ir tvarkymo teisėtumą.

9.8. GoNpay įsipareigoja tvarkyti asmens duomenis griežtai ir be jokių išlygų laikantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo bei Europos Sąjungos teisės aktų nuostatų.

10. Saugumo nuostatos

10.1. Vartotojo paskyros prisijungimo informacijos saugumu rūpinasi Vartotojas, saugodamas prisijungimo duomenis bei apsaugodamas mobiliojo įrenginio ekraną (naudojimą) apsauginiu kodu.

10.2. Naudodamasis paslaugomis Vartotojas gali papildomai susikurti skaitinį PIN kodą (asmeninį slaptą identifikavimo numerį).

10.3. GoNpay niekada neprašo Vartotojo nurodyti (atskleisti) savo prisijungimo slaptažodžio ar PIN kodo (asmeninio slapto identifikavimo numerio). Todėl GoNpay neatsako už bet kokį pasinaudojimą Mobilia Pinigine be Vartotojo žinios.

10.4. GoNpay nesaugo jokių Mokėjimo kortelės duomenų mobiliajame įrenginyje.

11. Paslaugų veikimas

11.1. Vartotojas supranta ir sutinka, kad esant tam tikroms aplinkybėms galimi techniniai trukdžiai, turintys įtakos GoNpay paslaugų teikimui.

11.2. Nepavykus sėkmingai pasinaudoti Mobilia pinigine Prekybos vietoje atsiskaitymo metu Lojalumo paslaugoms ar mokėjimo paslaugoms Vartotojas turi informuoti Prekybininką, kuris nustatys ir spręs problemą arba informuos GoNpay. Norėdamas pasinaudoti teikiamomis Lojalumo programų naudomis Vartotojas privalo sulaukti, kol bus pašalinti kilę naudojimosi trukdžiai. GoNpay neatsako už nuostolius, kuriuos Vartotojas gali patirti negalėdamas pasinaudoti Lojalumo programų teikiamomis privilegijomis.

11.3. Kilus klausimų dėl naudojimosi GoNpay paslaugomis ar norint pranešti apie techninius gedimus Vartotojas turi kreiptis Mobilioje piniginėje ar GoNpay tinklapyje nurodytais kontaktais.

12. Šalių pareigos ir teisės

12.1. Vartotojas įsipareigoja veikti sąžiningai ir laikytis šių Taisyklių nuostatų, nekurti daugiau nei vienos Vartotojo paskyros, išskyrus atvejį, kai jo paskyra tapo žinoma ir/ar prieinama kitiems tretiesiems asmenims, tačiau tik prieš tai užblokavus (panaikinus) esamą Vartotojo paskyrą.

12.2. Vartotojas atsakingas už nuostolius susidariusius dėl:

- neteisėto Mobilios piniginės panaudojimo, kai Vartotojas neapsaugojo savo paskyros slaptažodžio ir/arba PIN kodo ir jie tapo žinomi ir/ar prieinami tretiesiems asmenims;

- prarasto ar pavogto jo Mobiliojo įrenginio panaudojimo, kuriame buvo galimybė prieiti prie Mobilios piniginės dėl neapsaugoto savo paskyros slaptažodžio ir/arba PIN kodo.

12.3. Vartotojas yra tiesiogiai atsakingas už visus nuostolius, atsiradusius dėl Vartotojo nesąžiningų veiksmų, didelio neatsargumo ar tyčinių veiksmų.

12.4. Vartotojas turi nedelsiant informuoti GoNpay ir/ar pats blokuoti Vartotojo paskyrą, jeigu yra pametamas/pavogiamas ar kitaip prarandamas Mobilusis įrenginys ir/ar kyla pagristų įtarimu, kad tretiesiems asmenims tapo žinomi prisijungimo prie Vartotojo paskyros kodai ar kita informacija, kurios pasekoje gali būti neteisėtai pasinaudota Vartotojo informacija.

12.5. GoNpay turi teisę sustabdyti Vartotojo paskyros ir / ar lojalumo kortelės ir / ar mokėjimo kortelės naudojimą Mobilioje Piniginėje, jeigu:

12.5.1. Vartotojas pažeidžia šių Taisyklių nuostatas ir/ar GoNpay ir/ar Prekybininko lojalumo programos taisykles;

12.5.2. Yra pagrindo manyti, kad Vartotojas ir/ar tretieji asmenys naudojasi Lojalumo / mokėjimo kortelėmis neteisėtai;

12.5.3. Vartotojas naudojasi GoNpay paslaugomis neteisėtiems veiksmams, sandoriams ar sukčiavimui vykdyti;

12.5.4. Yra pažeidžiami Lietuvos Respublikos ar kitos šalies įstatymai.

12.6. GoNpay, teikdama paslaugas Vartotojui, turi teisę naudotis savo rangovų (trečiųjų šalių) paslaugomis.

13. Ginčų ir pageidavimų nagrinėjimas

13.1. Vartotojas, norėdamas pateikti savo pasiūlymus, pastebėjimus ar nusiskundimus turi juos adresuoti atitinkamai GoNpay ar Prekybininkui priklausomai nuo pobūdžio ir atsakomybės srities.

13.2. Vartotojas gali kreiptis į GoNpay ir Prekybininką atitinkamai numatytais būdais ir kanalais.

13.3. GoNpay išnagrinėja Vartotojo kreipimąsi ir pateikia atsakymą Vartotojui per protingą terminą, kaip įmanoma greičiau.

13.4. Jeigu Vartotojas nesutinka su GoNpay išnagrinėto kreipimosi rezultatais, jis privalo dar kartą kreiptis į GoNpay, pagrįsdamas savo nesutikimo pagrįstumą.

14. Sutarties galiojimas ir pakeitimai

14.1. Vartotojo Sutartis įsigalioja nuo to momento, kuomet Vartotojas susikuria ir aktyvuoja asmeninę Vartotojo paskyrą ir galioja iki tol, kol ši paskyra nėra panaikinta.

14.2. Sutikimas dėl tiesioginės rinkodaros galioja 2 (dvejus) metus nuo Vartotojo sutikimo datos.

14.3. Sutarties priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

14.4. Vartotojas, norėdamas nustoti naudotis GoNpay paslaugomis ir nutraukti Vartotojo Sutartį, privalo informuoti GoNpay šioje sutartyje numatytu komunikavimo būdu.

14.5. GoNpay turi teisę vienašališkai atnaujinti/keisti šias Vartotojo Taisykles apie tai viešai paskelbdamas tinklapyje ar Mobilioje piniginėje. Vartotojas bet kada gali parsisiųsti arba atsispausdinti tuo metu galiojančią Vartotojo Sutarties versiją iš tinklapio.

14.6. Taisyklės sudaromos, aiškinamos ir jos sąlygos vykdomos pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

Visi ginčai tarp Sutarties šalių sprendžiami derybų keliu, o neišsprendus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

14.7. Visi ginčai kylantys iš šios Sutarties arba susiję su šia Sutartimi galutinai spendžiami kompetentingame teisme Vilniuje.

  • © 2016-2021 GoNpay